วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สุขศึกษาและพลศึกษา 2 พ30102 ม.4

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ รายวิชาพ30102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                      ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

อาจารย์ผู้สอน อ.สุชาวดี  บูรณสมภพ
                        อ.นิวัฒน์   บุญสม

เอกสารประกอบการเรียนการสอน
  1. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  2. สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต
  3. การจัดการกับอารมณ์
  4. ความเครียด
  5. อุบัติภัยและภัยสาธารณะ
  6. สิ่งแวดล้อมในชุมชน
  7. การปฐมพยาบาล
  8. กระบวนการทางประชาสังคม
  9. ระบบบริการสุขภาพของประเทศ
 10.ประเมินสุขภาพ
 11.ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล
 12.กติกาบาสเกตบอล
 13.การทรงตัวและการเคลื่อนไหวในกีฬาบาสเกตบอล
 14.การส่งลูกบอล
 15.การเลี้ยงลูกบอล
 16.การยิงประตู
 17.การหลอกล่อและการบังฝ่ายตรงข้าม
 18.ตำแหน่งหน้าที่ของผู้เล่น
 19. ใบงาน
20. อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการบริโภค
21. สมรรถภาพทางกาย
22.อุบัติเหตุจากการได้รับสารพิษ และการป้องกัน
23.วิทยาศาสตร์การกีฬา
24.สรีรวิทยากับกีฬาบ่าสเกตบอล
25.โภชนาการศาสตร์สำหรับนักกีฬาบาสเกตบอล
26.จิตวิทยาการกีฬาสำหรับบาสเกตบอล
27.ชีวกลศาสตร์การกีฬาสำหรับบาสเกตบอล
28.เวชศาสตรืการกีฬาสำหรับบาสเกตบอล
29.เจตคติเกี่ยวกับการเล่นบาสเกตบอล
30.การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น